RouteBeschrijving

U rijd over de A12/E35/A3ß

Na 400 m linksaf op de s'heerenberger straße (B220)

Na 1.3 km linksaf de weseler straße (K16) op

Na 1.9 km de tweede afslag op de rotonde ( op de weseler Straße)

Na 1.2 km rechtsaf de netterdensche straße (L90) op

Na 500 m bent u gearriveerd (netterdensche straße 85)